Narasimha Stotras Stotras

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Lyrics in English

Composed by Guru Adi Shankaracharya, Lakshmi Narasimha karavalamba stotram is a devotional stotram to praise Lord Narasimha along with her consort Goddess Lakshmi.

Containing a total of 17 stanzas, Lakshmi Narasimha Karavalamba stotram lyrics praises the Greatness of Lord Narasimha and requests the Lord to cut the attachments in this world, uplift from the samsara and to give the Moksha.

When meditated using the lyrics of this Lakshmi Narasimha stotram, it gives a very positive feeling and internally we feel that we are protected by the hands of Lord Narasimha.

Lord Narasimha as in Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Lyrics

Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Lyrics – English

Srimat payonidhi nikethana chakrapane
Bhogindra bhoga mani ranjitha punya murthey
Yogisha shasvatha saranya bhavabdhi potha
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (1)

Brahmendra Rudra Marudraka kireeta koti
Sanghattitanghri kamalamala kaanti kantha
Lakshmi lasat kucha saroruha raja hamsa
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (2)

Samsara ghora gahaney charatho Murarey
Maarogra bheekara mruga pravarardhi tasya
Aarthasya matsara nidashu nipeeditasya
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (3)

Samsara kupa matighora magadha mulam
Samprapya dhukkha shata sarpa samakulasya
Deenasya deva krupana padamagatasya
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (4)

Samsara sagara vishala karala kala
Nakra-graha grasana nigraha vigrahasya
Vyagrasya raga rasanormi ni peeditasya
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (5)

Samsara vruksha magha bheeja manatha karma
Sakha shatam karana patra mananga pushpam
Aaruhya dhukha phalitham patatho dayalo
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (6)

Samsara sarpa ghana vakthra bhyogra theevra
Damstra karaala visha-dagdha vinashta murthe
Naagari vahana sudhabdhi nivasa shoure
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (7)

Samsara dava dahanaathura bheekaroru
Jwalavali bhirathi dagdha tanuuruhasya
Twat paada padma sarasee sharanagatasya
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (8)

Samsara jala pathitasya jagan nivasa
Sarvendriyartha badishartha jashopamasya
Protkhandita prachura thaluka mastakasya
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (9)

Samsara bheekara kareendra karabhigatha
Nishpistha marma vapusah sakalaarthi nasha
Prana prayaana bhava bheethi samaakulasya
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (10)

Andhasya mey hrutha viveka maha dhanasya
Choraihi prabho bali bhireendriya nama-dheyaihi
Mohaandha kupa kuharey vinipaati tasya
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (11)

Bhaddhva galey yamabhata bahu tarjayantaha
Karshanthi yatra bhavapasa shatairyutam maam
Ekakinam paravasam chakitam Dayalo
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (12)

Lakshmi-pathe Kamalanabha Suresha Vishno
Vaikunta Krishna Madhusudhana Pushkaraksha
Brahmanya Keshava Janardhana Vasudeva
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (13)

Ekena chakra-maparena karena shankha
Manthena sindhu-tanayaam avalambhya tishthan
Vaame tarena varada abhaya padma chihnam
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (14)

Samsara sagara nimarjana muhya manam
Deenam vilokaya vibho karunanidhe maam
Prahlada khleda parihara paravatara
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (15)

Prahlada Narada Parasara Pundarika
Vyasadi bhagavata pungava hrunnivasa
Bhakthanu raktha paripalana parijatha
Lakshmi Narasimha mama dehi karavalambam (16)

Lakshmi Nrusimha charanabja madhuvrathena
Stotram krutham subhakaram bhuvi Sankarena
Ye tatpathanthi manuja Hari bhakthi yukthaha
Tey yaanthi tatpada saroja makhanda rupam (17)