Rama Stotras

Sri Rama Raksha Stotram Lyrics in English

Out of the many stotras and hymns to worship Lord Rama or Ramachandra, the Rama Raksha Stotram stands out due to its in-depth lyrics and meaning.

Sri Rama Raksha stotram lyrics mainly discuss various aspects of the life of Rama, his journey in the incarnated form, his appearance, and the bestowing nature on his devotees.

Lord Rama is one of the popular Hindu deities and is considered the incarnation of Lord Vishnu, who took this form to slay the demon King Ravana. He is also the essence of the Hindu epic Ramayana along with Sita, Lakshmana, and Hanuman.

Written by Budha Koushika rishi, Sri Rama Raksha Stotram has immense importance in puja and is mainly chanted to seek the protection of Lord Rama and to uplift from difficult situations. Also reciting it daily brings auspiciousness and builds family relationships stronger.

Rama Raksha Stotram Lyrics of Lord Rama, Lakshmana, and Devi Sita.

Rama Raksha Stotram Lyrics in English

Asya Sri Rama Raksha Stotra Manthrasya
Budha Kousika Rishihi
Sri Sita Ramachandro Devatha
Anushtup Chandaha
Sita Shakthi Sri Hanuman Keelakam
Sri Ramachandra Preethyarthe Rama Raksha Stotram Jape Viniyogaha

Dhyanam

Dhyayed ajanu bahum druthashara danusham baddha padmaasanastham
Peetham vasoovasanam nava kamaladala spardhi nethram prasannam
Vamamkarudha Sita mukha kamala milallochanam neeradabham
Nanaalankara deeptham dadhata murujatha-mandalam Ramachandram

Sri Rama Raksha Stotram Lyrics begins

Charitham Raghunathasya shatakoti pravistharam
Ekaikamaksharam pumsam mahapathaka nashanam

Dhyathwa neelothphala shyamam Ramam Rajeevalochanam
Janaki Lakshmano petham jatamakuta manditham

Sasi thoona dhanurbahapanim naktham charaanthakam
Swaleelaya jagathrathum avirbhootham ajam vibhum

Rama rakshaam pateth pragnaha papaghnim sarvakamadaam
Siro mey raghavah pathu phalam dasarathathmajaha

Kousalyeyo drushou pathu viswamithra priyah sruthi
Ghranam pathu makhatrataa mukham soumitri vathsalaha (5)

Jihwam Vidhyanidhihi Pathu Kantham Bharatha vanditaha
Skandou Divyaayudha Pathu Bhujou bhagnesakarmukaha

Karou sitapathih pathu hrudayam jamadagnyajith
Madyam padu kharadwamsi nabhim jambhavadasrayaha

Sugreevesa katee pathu sakthini hanumath prabhu
Ooru raghothamaha pathu rakshah kula vinasakruth

Januni sethu kruthpathu janghe dasamukhandakaha
Padou vibheeshana sreedaha pathu ramoakhilam vapuhu

Yetham Rama balopethaam rakshaam yah sukruthe patheth
Sa chirayuh sukhee puthri vijayee vinayee bhaveth (10)

Patala bhootala vyoma charinaschaddmacharinaha
Na drashamapi shakthasthe rakshitham Ramanamabhihi

Ramethi Ramabhadrethi Ramachandrethi vaa smaran
Naro na lipyathey papairbukthim mukthim cha vindathi

Jagajjaithraika manthrena Ramanamnabhi rakshitham
Yah kanthe dharayetthasya karasthah sava siddhayaha

Vajra panjara namedham yo Rama kavacham smareth
Avyahathagnaha sarvathra labhathe jaya mangalam

Aadishtavanyada swapne Ramarakshamimaam harah
Thadha likhithavanprathah prabuddho budhakousikaha (15)

AaRamah kalpa vrukshanaam viramha sakalapadaam
AbhiRama sthrilokanaam Ramah Sriman sa nah prabhuh

Tharunou roopa sampannou sukumarou mahabalou
Pundareeka visalakshou cheerakrushna jinambarou

Phala mulasinou danthou thapasou brahmacharinou
Puthrou dasarathasyaithou bratharou RamaLakshmanou

Saranya sarva sathwanaam sreshta sarva danushmataam
Rakshah kulanihantarou trayethaam no raghothamou

Aathasajja danushavishu sprusa vakshayasuga nishanga sanginou
Rakshanaya mama RamaLakshmanaa vagratha padhi sadaiva gacchataam (20)

Sannadah kavachee khadgi chapa bana dharo yuva
Gachan-manoradhannascha Ramah pathu sa Lakshmana

Ramo Dasaradhih suro Lakshmanucharo bali
Kakutsha purushah poornah kousalyeyo raghothamah

Vedantha vedhyo yagnesa purana purushottama
Janaki vallabhah sreeman aprameya parakRamaha

Ithyethani japen nithyam  madbhaktha sraddhayanvitah
Aswamedha-adhikam punyam samprapnothi na samsaya

Ramam doorvadala shyamam padmaksham peetha vasasam
Sthuvanti namabhir divyai na they samsarino nara (25)

Ramam Lakshmana poorvajam raghuvaram sitapatim sundaram
Kakutsham karunarnavam gunanidhim viprapriyam dharmikam
Rajendram sathyasandham dasaratha-thanayam shyamalam santhamurthim
Vande lokabhiRamam raghukula thilakam raghavam ravanarim

Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghunadhaya Nadhaya Seethayah Pathaye Namah

SriRama Rama Raghunandana Rama Rama
SriRama Rama Bharathagraja Rama Rama
SriRama Rama Ranakarkasa Rama Rama
SriRamachandra Sharanam Bhava Rama Rama

Sri Ramachandra charanou manasa smarami
Sri Ramachandra charanou vachasa grunami
Sri Ramachandra charanou sirasa namami
Sri Ramachandra charanou saranam prapadhye

Mata Ramo Mathpitha Ramachandraha
Swami Ramo Mathsakha Ramachandraha
Sarvaswam Mey Ramachandro dayalu
Naanyam jane naiva jane Na jane (30)

Dakshine Lakshmano yasya vame cha janakathmaja
Puratho maruthiryasya tham vande Raghunandanam

LokabhiRamam Ranaranga dheeram
Rajivanethram Raghuvamsa nadham
Karunyaroopam karunakaram tham
Sri Ramachandram sharanam prapadhye

Manojavam marutathulya vegam
Jithendriyam buddhimathaam varishtam
Vathaatmajam vanarayudha mukhyam
Sri Ramadootham sirasa namami

Koojantham Rama ramethi maduram madhuraksharam
Aaruhya kavitha shaakhaam vande valmiki kokilam

Apadamapa hartharam datharam sarva sampadam
LokabhiRamam SriRamam bhooyo bhooyo namamyaham (35)

Bharjanam bhavabeeja namarjanam sukha sampadam
Tharjanam yama-dhoothanaam Rama ramethi garjanam

Ramo rajamanih sada vijayathe Ramam ramesham bhaje
Ramenabhihatha nisacharachamu Ramaya thasmai namaha
Ramannasthi parayanam parataram Ramasya dasoasmyaham
Rame chithalayah sada bhavthu mey bho Rama mamuddhara

Sri Rama Rama Ramethi Rame Raame Manorame
Sahasranama Tathulyam Ramanama Varanane (38)

Ithi Budha Koushika Muni Virachitham Rama Raksha Stotram Samaptham

About the author

Divine Stotras Team

Add Comment

Click here to post a comment