Ashtakam Jagannath Stotras

Jagannath Ashtakam lyrics in English – Kadacit Kalindi

Lord Jagannath is a popular deity in Hinduism mainly worshipped in the eastern part of India as well as in some parts of Bangladesh. This Jagannath Ashtakam is a sacred hymn to praise Lord Jagannath’s glory.

Composed by Guru Adi Shankaracharya, Jagannath Ashtakam lyrics mainly explain the attributes associated with Lord Jagannath, his attachment with his brother Balabhadra and sister Subhadra, his appearance, the chariot festival carried out, and other stories of the Lord.

The Ratha yatra carried out every year for Lord Jagannath is popular in several countries where the Hindu population is significant.

Devotees recite this sacred Jagannath ashtakam lyrics to get the blessings of the lord and to get their wishes fulfilled.

Jagannath Ashtakam lyrics

Sri Jagannath Ashtakam lyrics in English

Kadacit kalindi tata vipina Sangeetha taralo
Mudaa bhirii nari vadana kamalaaswada madhupaha
Ramaa Shambhu Brahma-amarapati Ganeshaarchita pado
Jagannatha swami nayana padha gami bhavathu me (1)

Bhujey savye vennum sirasi sikhi pincham kathitate
Dukuulam netranthe sahachara kataksham vidadhatr
Sada Shrimad Vrindavana vasati leela parichayo
Jagannatha swami nayana padha gami bhavathu me (2)

Mahaambhodhes tire kanaka ruchire neela shikarey
Vasan prasaadaanthaha sahaja Valabhadrena Balinaa
Subhadra madhyasthah sakala sura sevaavasara do
Jagannatha swami nayana padhagami bhavathu me (3)

Krupa paraavarah sajala jalada shreni ruchiro
Ramaa vani Ramah spuradamala pankeruha mukhaha
Surendrair araaradyah shruthi gaana shikhaa geetha charitho
Jagannatha swami nayana padhagami bhavathu me (4)

Radha rudho gacchan pathi militha Bhudeva patalauh
Stuti pradhur bhavam prati pada mupaakarnya sadayaha
Daya sindhur bhandhuh sakala jagataam sindhu suthaya
Jagannatha swami nayana padhagami bhavathu me (5)

Param-brahma peedah kuvalaya dalot pulla nayano
Nivaasi neeladrau nihitha charano anantha sirasi
Rasaanando radha sarasa vapura alingana sukho
Jagannatha swami nayana padhagami bhavathu me (6)

Na vai yaache rajyam na cha kanaka manikhya vibhavam
Na yache-aham ramyam nikhila jana kamyam varavadhum
Sada kale kale pramadha patinaa gita charitho
Jagannatha swami nayana padhagami bhavathu me (7)

Hara twam samsaram druthatarama asaram Surapathe
Hara twam papanam vitatimaparaam Yadava pathe
Aho deene-nathe nihitha charano nischithamidam
Jagannatha swami nayana padhagami bhavathu me (8)

Jagannath ashthakam pumyam yah patheth prayataha suchihi
Sarva papa vishuddhatma Vishnu lokam sa gacchathi

About the author

Divine Stotras Team

Add Comment

Click here to post a comment