Shiva Stotras Stotras

Bilvashtakam Lyrics: Tridalam Trigunakaram – English

Bilva leaves have enormous importance in Shiva puja, one can understand its importance by the Bilvashtakam. This Divine hymn focuses on the greatness of the Bilva leaves.

Bilvashtakam lyrics are composed in a simple way and mainly explain the Bilva leaves greatness, its association with the Great God and other gods.

Along with it, the lyrics explain the benefits that are obtained by Bilva Patra puja and the benefits that are obtained by even looking or touching the Bilva leaves.

Bilvashtakam lyrics- Shiva Lingam with Bilva leaves

Bilvashtakam Lyrics – Tridalam Trigunakaram Lyrics in English

Tridalam Trigunakaram Trinetram cha Triyayudham
Trijanma papa-samharam Ekabilvam Shivarpanam (1)

Trishakair Bilva-patraischa Acchidraihi Komalaihi Shubhaihi
Tavapujam karishyami Ekabilvam Shivarpanam (2)

Akhanda bilvapatrena poojithe Nandikeshware
Shudhyanti sarva papebhyo Ekabilvam Shivarpanam (3)

Salagrama shilaamekaam Vipranama jathu charpayeth
Soma yagna mahapunyam Ekabilvam Shivarpanam (4)

Danti koti sahasrani Vajapeya shatanicha
Kotikanya mahadanam Ekabilvam Shivarpanam (5)

Parvathyah swetha samjatham Mahadevasya cha priyam
Bilva vruksham namasyami Ekabilvam Shivarpanam (6)

Darshanam bilva vrukshasya Sparshanam papa nashanam
Aghora-papa samharam Ekabilvam Shivarpanam (7)

Moolatho Brahma rupaya Madyatho Vishnu rupine
Agrathah Shiva rupaya Ekabilvam Shivarpanam (8)

Bilvastotra midam punyam yah pathe Shiva sannidhau
Sarva papa vinirmuktah Shiva lokam avapnuyat

Ithi Sri Bilvashtakam